Algemene voorwaarden van " Opleiding Goudsmeden", verder te noemen: “X” Algemeen:1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen X en consumenten. 1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 1.3 X is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt X zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal. 1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt. De totstandkoming van de overeenkomst: 2.1 De overeenkomst tussen X en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van X, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van X aan de consument om een aanbod te doen. Vaststelling van de prijs: 3.1 De tussen X en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 3.2 Van de tussen X en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en X nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 3.3 Indien tussen X en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat X overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door X gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan X te voldoen. Betalingsverplichtingen: 4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt. 4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door X aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van X over te gaan tot verrekening. 4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim. X heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan X, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan X de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd. 4.4 Indien de overeenkomst tussen X en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft X een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan. 4.5 X is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. X dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is X, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW. Intellectuele eigendommen:5.1 De door X vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van X, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van X, niet toegestaan. Leveringsverplichtingen: 6.1 Levering door X vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld. 6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen. 6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument X in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. 6.4 Indien X niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is. 6.5 X is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet. 6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal X gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. X dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is X, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW. Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud: 7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van X kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant X niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak. 7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal X de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van X komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending. 7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten. 7.4 De eigendom van een door X te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan X zijn voldaan. 7.5 X zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan X alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak. Klachten, gebreken en garantie: 8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 14 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan X mede te delen. 8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan X te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan X te worden meegedeeld. 8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens X met betrekking tot de betreffende gebreken. 8.4 De consument dient X schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien X niet binnen 3 tot 6 weken overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op X te verhalen. 8.5 X garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 3 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2. 8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik; normale slijtage; be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper; de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen; materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken. 8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van X tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. Forumkeuze en rechtskeuze:9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van X zich bevindt.•10.0 De opleiding: Verlenging. In de zevende week dient de cursist aan te geven dat hij een volgend blok van tien lessen wilt reserveren.10.1 Bij niet tijdig afzeggen wordt de opleiding automatisch verlengd met tien lessen waarover men cursusgeld is verschuldigd. 10.2 Het lesgeld dient voor aanvang van elk lesblok van tien lessen te zijn voldaan. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, worden er kosten in rekening gebracht volgens de leverings- en betalingscondities voor het goud-en zilversmidsbedrijf. Levering van goederen en diensten zijn à contant of anders volgens overeengekomen afspraak.10.3 Bij ziekteverzuim houdt X het recht voor bij ziekte van de docent/docente de lessen uit te stellen. Niet gevolgde lessen door de cursist, om welke reden dan ook, kunnen geen aanleiding zijn voor een terugbetaling of inhalen op andere avonden.10.4 Bij het niet tijdig afzeggen van de cursus zullen er kosten in rekening worden gebracht afhankelijk van de geïnvesteerde werkuren of andere kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de aanstaande cursist van X. Het annuleren van een reeds besteld en betaald cursusblok bij minder dan 2 dagen voor aanvangsdatum zullen er kosten inrekening worden gebracht.10.5 Het roken in de lesruimte is niet toegestaan.10.6 Werkkleding, aangezien er gewerkt wordt met open vuur en zuren, wordt de leerling verzocht met het oog op de risico`s te zorgen voor een jasschort van katoen. Bij het dragen van brandgevaarlijke kleding behoudt X het recht voor om deelname aan de cursus te onthouden. X kan geen aansprakelijkheid nemen voor schade door het gebruik van vuur en zuren of door onjuist gebruik van apparatuur van de leerlingen.10.7 Schade; diefstal en schade, van welke aard dan ook, toegebracht door de cursist, zal in rekening worden gebracht bij de cursist.
10.8 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.
Voorburg/ Den Haag 21 juni 2001, IB/ib, versie 1

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2019 Opleiding en Workshops Goudsmeden -Edelsmidse Elisa, Emmen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel